Wstęp Deklaracji

w Kędzierzynie – Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgonie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony https://zlobeknr6.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.12.2020 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 15.01.2021 r.

Deklarację sporządzona na podstawie samooceny bazującej na wytycznych i narzędziach opublikowanych na stronie https://w3.org

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna częściowo z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Najważniejsze funkcje strony spełniające wymogi dostępności:

 • strona jest w pełni skalowana i czytelna zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych,

 • zastosowana jest hierarchia nagłówków zastosowanych w treści,

 • zastosowana jest czcionka bezszeryfowa,

 • działają wszystkie standardowe skróty klawiszowe,

 • nie występują teksty pisane kursywą i kapitalikami,

 • strona obsługuje funkcję powiększania tekstu przez zastosowanie przeglądarki internetowej.

Niezgodności występujące na stronie internetowej:

 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki zawierają teksty alternatywne,

 • brak mapy strony internetowej,

 • należy udoskonalić istniejącą hierarchię i oznaczenia nagłówków treści,

 • należy udoskonalić kolorystykę i kontrast tekstu treści w elementach graficznych strony internetowej,

 • należy zmodyfikować format i kodowanie publikowanych plików doc i pdf,

Wyłączenia z obowiązku spełniania ustawy występujące na stronie internetowej:

 • strona nie publikuje treści wideo i audio w związku z tym nie ma wdrożonych technologii dostosowujących ich do obsługi przez osoby niepełnosprawne,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Szanowni Rodzice

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 560) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 informujemy, że:

1. W okresie od dnia 27 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

2. Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3, o którym mowa w pkt 1, polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

3. Dyrektor żłobka na wniosek rodziców dzieci, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek- ma obowiązek zapewnić opiekę w żłobku.

Rodzice przed przyprowadzeniem dziecka proszeni są o kontakt telefoniczny z dyrektorem placówki.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
    • Administratorem danych jest Żłobek nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w przy ul. 1 Maja 7, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,
    • Żłobek nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 77-4833734, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
    • Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
    • Dane będą udostępniane wyłącznie Zespołowi Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu lub innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,
    • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Żłobka nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu,
    • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
    • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
    • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.